BELEDİYE YÖNETİMİ İHALE İLE İLGİLİ BELGELERİ MECLİS ÜYESİNE HALA VERMEDİ

Niksar Haber 19.08.2022, 11:01
BELEDİYE YÖNETİMİ İHALE İLE İLGİLİ BELGELERİ MECLİS ÜYESİNE HALA VERMEDİ

Niksar Belediyesi tarafından satılan Hükümet Konağı ve arazisiyle ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Gazeteci Kemal Vanlı'nın yazmasıyla daha da alevlenen konuya şu ana kadar Belediye BaşkanıÖzdilek Özcan bir açıklama ile cevap veremdi. Başkan suskuluğunu korurken İyi Parti Niksar İlçe Başkanı Abdullah Lüceci'den satışa tepki geldi. Lüleci açıklamasında, belediyeden satışın şartname ve sözleşmesini istemelerine rağmen, bu belgelerin hala kendilerine ulaştırılmadığına dikkat çekti.

İşte İyi Parti Niksar İlçe Başkanı Abdullah Lüleci'nin o açıklaması;

Bilindiği gibi Niksarlılara ait bir değer olan eski Hükümet Konağı’nın satışı, 15 üyeli Niksar Belediye Meclisi’nin 10 üyesinin katıldığı toplantıda, İyi Parti Meclis Üyesi Ali Berke’nin ret oyuna karşı, 9 meclis üyesinin kabul oylarıyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Söz konusu yapının satışına “kabul” oyu veren meclis üyelerinden 7’ si Ak Parti’den, 1’i MHP’ den, 1’i de CHP’dendir.

Söz konusu taşınmazın satışı Niksar Belediye Başkanlığı’nın 07.06.2022 tarih, 22/43 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır.

Ne yazık ki, bu karar “Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur” hükmüne rağmen, Niksar halkına duyurulmamıştır. Belediyenin web sitesinde “Meclis Kararları” başlığında bir sekme bulunmakta ancak bu sekme aktif olmadığından belediye meclis kararları ile ilgili bilgi edinilememektedir.

Genel seçime sayılı günler kalmışken, şehrin nefes aldığı bir noktada bulunan söz konusu taşınmaz, 09.08.2022 tarihinde, 34.420.650,00 TL muhammen bedelle ve “Açık Teklif Usulüyle Artırma” şeklinde yapılan ihaleyle, ihaleye çıkarılmıştır.

İddialara göre de ihaleyi, ihaleye tek başına katılan, CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Çolak’ın oğlu Günay Çolak almıştır.

İddialara göre diyoruz, çünkü gerek ihale şartnamesinin bir bütün olarak, gerekse yapılmışsa yüklenici ile imzalanan sözleşme örnekleri Meclis Üyemiz Ali Berke tarafından belediye Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan talep edilmiş olup, bugüne kadar olumlu bir yanıt alınamamıştır.

Değerli Basın Mensupları,

Söz konusu satışla ilgili bazı konular açıklamaya muhtaçtır. Örneğin söz konusu yapının satış bedeli nasıl ve hangi kıstaslara göre belirlenmiştir? Söz konusu yapı hangi şartlarda ve kaç liraya ihale edilmiştir? İhale tutarı belediyeye hangi şart ve sürelerde ödenecektir? İhaleyi alan şahıs/firma bu ödemeyi nakit mi, kat karşılığında mı yapacaktır? İhale bedelinin ödenememesi durumunda ne tür bir müeyyide uygulanacaktır? Bu satış, seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde neden yapılmıştır? Soruları daha da çoğaltabiliriz.

Söz konusu taşınmazın Niksar Belediyesi tarafından satışa çıkarılması ile ilgili süreç ve bu süreci ortaya koyan belgeler meclis üyemiz Ali Berke kanalıyla tarafımıza ulaşıncaya kadar, teşkilatımızın bu konudaki düşüncelerini saklı tutacak, bu belgelerin elde edilmesinden sonra kamuoyunu daha tatmin edecek bir açıklamayı yapacağız.

Şimdilik, tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelere göre şu noktaları, siz basın temsilcileri kanalıyla kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

1-Bu kararın 15 üyeli meclis de 9 üyenin oyuyla çıkmasının ayıbı bir yana, sözü geçen yapının, belediyenin karar organı olan ve bu satış kararının alındığı meclis toplantısına katılan belediye meclisinin CHP’li bir üyesinin oğluna satılması yasal açıdan da sorunludur.

Çünkü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27 nci maddesinde; “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar” denilmektedir.

Denilebilir ki; “Bu kararın alındığı sırada meclis üyesinin oğlunun bu karara dayanılarak yapılacak ihaleye katılımı nasıl öngörülebilirdi?” Öngörülebilmeliydi ama meclis üyeleri öngöremese de, daha öncede Ayvaz İşletmesi’nin işletmeye verilmesi ile ilgili yanlış meclis kararına da “evet” oyu veren CHP Meclis üyesi Ali Çolak’ın oğlunun bu yapının satılması ile ilgili ihaleye gireceğini öngörmesi ve bu nedenle de, satış kararının alındığı meclis toplantısına katılmaması gerekirdi.

Kaldı ki, ”Satış ihalelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27, 28 ve 35 inci, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 2 ve 6 ncı maddelerine aykırı olmamak şartıyla belediye meclis üyelerinin oğul ve kardeşlerinin katılabileceği düşünülse de, meclis üyelerinin belediyelerce gerçekleştirilen ihalelere yalnızca doğrudan değil, dolaylı katılımının da yasaklandığına yönelik emsal kararlar da bulunmaktadır.

2- Sayın Basın Mensupları,

Söz konusu taşınmazın ihale edilmesinde, rekabet ilkesi kuralı da ihlal edilmiştir.

Oysa rekabet ilkesi kamu ihale mevzuatında temel ilkeler arasında sayılmış olup, rekabet ilkesinin gerçekleşmesi hem ihaleye katılan kişiler arasında adil bir yarışmanın oluşması, hem de bu yolla kamu idaresinin yarına bir sonuç elde edilmesi imkânı sağlamaktadır.

Ancak Niksar Belediyesi söz konusu ilkeyi yeterince dikkate almayarak, rekabet ilkesine aykırı uygulamada bulunmuştur.

Açık Teklif Usulüyle Artırma şeklinde yapılan ihalede, ihaleye kaç kişinin katılması halinde ihalenin iptal edileceğine ilişkin olarak yasal bir kural olmamakla birlikte, hukukçular, “ihaleye bir veya iki kişinin katılması ve bu kişilerin tekliflerinin birbirine veya yaklaşık maliyete çok yakın olması halinde ihalenin iptal edilmesi 4734 sayılı Kanun’da yer alan ihalenin temel ilkeleri açısından daha uygun olacağını” belirtmektedirler.

Özellikle bir veya iki kişinin teklif verdiği bir ihale; ihaleye katılıma ilişkin istenen şartlarda bazı sorunlar bulunduğuna işaret edebildiği gibi ihaleye katılan kişiler arasında anlaşma ihtimaline de işaret edebilmektedir.

Diğer taraftan Açık Teklif Usulüyle Artırma şeklinde yapılan ihaleye tek başına katılan şahıs ya da firmanın, ihalede muhammen bedelin üzerinde bir fiyat verip vermediği, vermişse kaç lira verdiği de henüz bilinmemektedir. Eğer söz konusu ihalede, ihaleye tek başına katılan şahıs ya da firma tarafından muhammen bedel üzerinden, ya da muhammen bedel üzerinden yapılan çok küçük bir artışı içeren teklif verilmişse bu ihale yine sorunlu bir ihaledir.

3-Sayın Basın Mensupları,

Niksar Belediye Başkanlığı’nın 07.06.2022 tarih, 22/43 sayılı kararıyla söz konusu yapının Uygulama İmar Planında “E=3,0, Yençok=18,50 m. Ticaret + Konut fonksiyonunda satılmasına karar verilmiştir.

Dikkatinizi çekerek sizinle bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Böylesine bir emsal bugünkü Tokat Belediyesi yönetimi tarafından bile kimseye verilmemiştir. 2014 yılından önceki eski belediye yönetimi tarafından eski Ali Yücel Spor alanı ve eski Tekel Binası arsasına verilen E=3 ise halen mahkemelik durumdadır.

Bu emsal 4.172,20 m²’ lik alanda 12.516,60 m² üzerinde, 6 veya 7 katlı binalar yapılabileceği anlamına gelmektedir. Asıl büyük sorunlardan birisi de budur!

Kamu yararını gözetmesi gereken bir kurumun, yapının bulunduğu arsanın değerini yükseltecek olan “emsal” denilen enstrümanı yapıyı satın alacak olan şahıs/firma yararına saptaması, değeri uzaya yükselen söz konusu arsanın yarattığı zenginliği kamuya değil, özel bir şahsa / firmaya aktarmak demektir.

Elbette aksini düşünmek isteriz ve yanılmış olmayı dileriz. Ancak yangından mal kaçırır gibi yapılan ve ayrıntıları Niksar kamuoyuyla paylaşılmayan böylesi bir satışın arkasında başka niyetlerin olduğunu düşündüren, açığa çıkaran noktalar olduğunu da belirtmeden geçemeyiz.

Buranın mevcut imar planı hakkında bilgi sahibi olmadığımız için kaç adet blok ve daire ve ticarethane yapacaklarını şimdiden söyleyemeyiz. Ama şu kadarını söyleyebiliriz, bu metrekare ve III. Sınıf, B Grubu Yapılar, sınıfında (Yapı Yüksekliği 21.50 metreden az Konutlar) mesken inşaat m² birim maliyetleri üzerinden yaklaşık en az 37 milyon liralık bir inşaat maliyeti demektir. (Kaynak: 18.02.2022 tarih, 31754 sayılı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ)

Eski Hükümet Konağı’nı alarak burada 6 veya 7 katlı ticarethane + konut yapacak olanlar doğal olarak, “Sermayeyi ancak şu kadar kat, şu kadar dükkân, şu kadar daire kurtarır” anlayışıyla hareket edecek ve Niksar’ı çevre dostu, estetik bir marka şehir olma hedefinden uzaklaştıracaktır.

4-Sayın Basın Mensupları,

Dokuz belediye meclis üyesinin kabul oylarıyla alınan bu karar sonrası verilen E: 3,00, bundan böyle inşaat yapacak firmalar tarafından da örnek gösterilerek kendileri için de talep edilecek ve Niksar’da çok sayıda yoğunluğu artırılmış binalar oluşacaktır.

Yüksek yoğunluktaki binaların çoğalması sonrası şehrin çevresel, iklimsel dengesi ve dokusu bozulabilecektir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi Niksar Kuzey Anadolu Fay Kuşağı’nda yer alan bir şehirdir. Niksar daha yakınlarda; 21 Eylül 2021 tarihinde 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bugün Niksar’daki yerleşim birimlerinin %93’ lük bölümü deprem fay hattındadır. Niksar’da toplanma merkezi, mobil hastane ve çadır kent diye bilenen yerlere ( eski terminal ve futbol sahası) binalar yapıldığından özelliklerini yitirmiştir.

Belediye Meclis kararıyla verilen bu yoğunluktaki bir emsal, günümüzde inşaat tekniklerinin geliştiği söylense de, depremle ilgili tehlikenin boyutlarını daha da artıracak niteliktedir.

Sayın Basın Mensupları,

Çok şükür ki Niksar henüz yerellik olgusunu kaybetmeyen ender şehirlerden birisidir. Bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, yerellik olgusunu kaybetmeden gelişimini sağlamış bir Niksar olacaktır.

Bugün çağdaş dünyada kabul görmüş slogan, “yerel davran, küresel düşün” sözüdür. Kentsel gelişim çalışma ve projelerinde yereli gözetecek düzeyde yapılacak uygulamaları ve etkilerini tercih etmemiz gerekir. Niksar’ın dokusuna, doğaya ve insanımıza zarar verecek uygulamalardan kaçınmalıyız. Kentleşme yüksek yoğunluklu ve çok katlı binalar yaparak gerçekleşmiyor. Kentleşme kentlilik bilincine sahip olarak gerçekleşiyor. Kentlilik bilincinin geliştiği kentlerde çok katlı binalar değil, yoğunluğu artırmayacak, çevre ve doğa dostu, yerel dokuya uygun, az katlı yeşil binalar yapılıyor. Bunları yaparken çevre ve kalite açısından küresel düşünmemiz gerekiyor.

Diğer taraftan söz konusu yapının bulunduğu alan, Niksar’ın yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu, şehrin nefes aldığı ender yerlerden birisidir. Buradaki yapılaşma yaya ve araç trafiği yoğunluğunu daha da artıracak, şehrin ve insanların nefes almalarını zorlaştıracaktır.

Eğer Başkan Sayın Özdilek Özcan eski Hükümet Konağı’nı satmak suretiyle bu alanı yapılaşmaya açar ve burada çok katlı binalar ve ticarethaneler yapılırsa, bunun gelişmişlik göstergesi olduğunu zannetmemelidir. Sayın Özdilek Özcan farkında olmayabilir ama bu tür alanlarda yapılan yapılaşmalar kendi değerleriyle çatışan, değerlerini yok sayan, komşuluk ilişkilerini öldüren, kendine yabancı kentler oluşturuyor. Sayın Özdilek Özcan rant uğruna bu vebale ortak olmamalıdır.

Burada yapılacak olan yapılaşma, ulaşım, alt yapı, otopark, yaya gibi yoğunlukları beraberinde getirecek, eko sisteme zarar verecek, Niksarlıyı, yapılar altında psikolojik olarak ezilmişliğe mahkûm edecektir.

Sayın Özdilek Özcan belediyenin, yani kamunun malını, seçim sath-ı mailine girdiğimiz bu günlerde, yangından mal kaçırır gibi, üstelik Niksarlılara sormadan satarak, çok katlı binalar yapılmasına izin vererek insan ve çevre dostu bir kent oluşturamaz.

Niksar gibi bir kentin sade ve yerel olan dokusunu, kentsel yoğunlukları arttırıp, adam başı yeşili, keyfinize göre belirleyeceğiniz oranlara kitlerseniz, ekolojik dengeyi bozar, şehrinizi yanlış üzerine inşa edersiniz.

Sayın Basın Mensupları,

Sayın Özdilek Özcan ve meclis üyeleri bu satış kararını alırlarken, keşke getirim duygusu ile değil de, yön duygusuna sahip bir kentsel planlama ve kimlikli bir şehir inşa etme duygu ve düşüncesiyle hareket edebilselerdi.

Başkan Sayın Özdilek Özcan ve bu satış kararına katılan meclis üyeleri, görevlerini sürdürürken, öncelikle, çağdaş yerel yönetim anlayışının çok aktörlü, çok katmanlı, çok aşamalı, katılımcı bir yönetişim modeli gerektirdiğini, Niksar’ın kaderini, stratejik planlamanın aktörleri kabul edilen kent paydaşlarıyla; yani Niksarlılarla tartışarak oluşturması gerektiğini anlamalıdırlar.

Başkan Sayın Özdilek Özcan’da Niksarlının bir değerini satarken, yüzünü belediye meclisindeki 9 üyeye değil, Niksar halkına dönmeli, Niksar’ın kentsel gelişimini ve Niksarlıların yaşantısını etkileyen bu tip hatalı uygulamalardan vaz geçmelidir.

Umarız ve dileriz Başkan Sayın Özdilek Özcan bu ayıplı girişiminden vaz geçerek, Niksar’a ve Niksarlılara yararlı bir iş yapar.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 20 Temmuz 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
Günün Karikatürü Tümü